Nếu bạn đã biết địa chỉ IP (và lớp mạng) mà máy tính bạn đang sử dụng thì chúng ta có thể dễ dàng đặt IP cho máy in đa năng OKI qua bảng điều khiển như sau.
- Bước 1: Nhấn nút "SETTING" trên bảng điều khiển.
Nhấn nút SETTING trên bảng điều khiển máy in đa năng OKI
- Bước 2: Nhấn nút đi xuống để tìm đến mục Admin Setup.
Tìm mục Admin Setup trong bảng điều khiển máy in đa năng để cài đặt địa chỉ IP cho máy in đa năng OKI
Chọn mục Admin Setup trong bảng điều khiển máy in đa năng để cài đặt địa chỉ IP cho máy in đa năng OKI
- Bước 3: Nhập mật khẩu cho mục Admin Setup --> Mặc định là aaaaaa
Nhập mật khẩu aaaaaa cho phần Admin Setup để cài đặt địa chỉ IP cho máy in đa năng OKI
- Bước 4: Nhấn nút đi xuống để tìm đến mục Network Menu
Nhấn nút đi xuống để tìm đến mục Network menu để cài đặt địa chỉ IP cho máy in đa năng OKI
Chọn mục Network menu trong bảng điều khiển để cài đặt địa chỉ IP cho máy in đa năng OKI
- Bước 5: Chọn mục Network Setup
Chọn mục Network Setup trong Network Menu để cài đặt địa chỉ IP cho máy in đa năng OKI
- Bước 6: Nhấn nút đi xuống để tìm chọn mục IP Address Set
Nhấn nút đi xuống tìm chọn mục IP Address Set để cài đặt địa chỉ IP cho máy in đa năng OKI
Chọn mục IP Address Set để cài đặt địa chỉ IP cho máy in đa năng OKI
- Bước 7: Cài đặt địa chỉ IP cho máy in đa năng OKI
Trong IP Address Set có 2 chế độ là AutoManual
. Auto dùng để nhận địa chỉ IP cấp phát tự động từ DHCP Server. Địa chỉ IP này có thể thay đổi tùy theo hoạt động của DHCP Server.
. Manual dùng để địa chỉ IP tĩnh (không thay đổi).
2 chế độ thiết lập địa chỉ IP cho máy in đa năng OKI là Auto và Manual
Chúng tôi đề nghị bạn chọn Manual để thiết lập IP Tĩnh.
Giả sử địa chỉ IP của máy tính của bạn có dạng 192.168.13.xxx (với Subnet Mask) là 255.255.255.0 thì ta có ví dụ như sau để đặt địa chỉ IP cho máy in đa năng OKI.
Đặt địa chỉ IP cho máy in đa năng OKI 
Lưu ý
- Bạn phải đảm bảo địa chỉ IP được đặt không trùng với bất kì máy tính, máy in hay bất cứ thiết bị nào trên mạng máy tính của bạn. 
- Nếu bạn không biết địa chỉ nào là phù hợp thì hãy liên lạc với người quản trị mạng của bạn.